VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele portálu AKTIVNIZAJEZDY.CZ

1. Úvodní a výkladová ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí zážitku (dále jen „Smlouva o zážitku“), případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi zákazníkem a cestovní agenturou KVIZUJ s.r.o., IČO: 049 67 895, se sídlem Táborská 1132/6, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 37350.

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí jakékoliv Smlouvy o zážitku, případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi zákazníkem a Agenturou, která na ně odkazuje.

1.3. Zážitkem se pro účely VOP a Smlouvy o zážitku rozumí událost jakéhokoli charakteru – zejména, nikoliv však výlučně, zájezd, výlet, expedice, sportovní akce, kurz, workshop, přednáška, kulturní akce, společenská událost, závod, seznamovací akce a jiné (dále jen „Zážitek“).

1.4. Agenturou se pro účely VOP a Smlouvy o zážitku rozumí Agentura definovaná v bodu 1.1. těchto VOP. Agentura vystupuje v pozici pořadatele zážitku (dále jen „Agentura“). Oficiální internetové stránky Agentury jsou www.aktivnizajezdy.cz (dále jen „internetové stránky Agentury“)

1.5. Průvodcem se pro účely VOP a Smlouvy o zážitku rozumí zaměstnanec nebo smluvní zástupce Agentury, jež působí na Zážitku jako průvodce/ instruktor/ guide (dále jen „Průvodce“). Průvodce odpovídá za řádnou organizaci zážitku. Účastník se řídí pokyny Průvodce.

1.6. Zájemcem je osoba/skupina osob, jež mají zájem o účast na zážitku. Zájemce se stane klientem okamžikem rezervace nebo provedením částečné/plné úhrady ceny Zážitku (zájemce a klient dále společně jen „Zákazník“).

1.7. Agentura je oprávněna spolupracovat s cestovními agenturami či cestovními kancelářemi jakožto partnerskými cestovními kancelářemi (dále jen „Partnerské CK“)

 

2. Smluvní rámec, předmět Smlouvy o zážitku

2.1. Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří Smlouva o zážitku, tyto VOP a popis Zážitku zveřejněný na internetových stránkách Agentury (dále společně jen „Smluvní rámec“). Všechny dokumenty Smluvního rámce jsou pro smluvní strany závazné.

2.2. Text Smlouvy o zážitku má vždy přednost před zněním VOP a popisem Zážitku na internetových stránkách Agentury.

2.3. Agentura se zavazuje na základě Smlouvy o zážitku obstarat Zákazníkovi Zážitek definovaný na internetových stránkách Agentury, případně zveřejněný na stránkách Partnerské CK. Agentura je oprávněna obstarat též individuálně sjednaný Zážitek či jinou službu cestovního ruchu.

2.4. Veškeré poskytování Zážitků či jiných služeb cestovního ruchu probíhá v souladu se Smlouvou o zážitku, těmito VOP a popisem Zážitku na internetových stránkách Agentury.

2.5. Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře cenu Zážitku řádně a včas v souladu se Smlouvou o zážitku, těmito VOP a popisem Zážitku na internetových stránkách Agentury. Zákazník se dále zavazuje uhradit další plnění vyplývající ze Smluvního rámce.

2.6. Zákazník a Agentura se zavazují dodržet povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

 

3. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouva o zážitku musí být uzavřena písemně před zahájením konání Zážitku. Podpisy smluvních stran nemusí být uvedeny na téže listině.

3.2. Návrh Smlouvy o zážitku se předkládá na formuláři vyhotoveném Agenturou, Zákazník není oprávněn v jejím znění činit úpravy.

3.3. Návrh Smlouvy o zážitku podepsaný Zákazníkem může být Agentuře doručen osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (zejména, nikoliv však výlučně e-mailem). Agentura Zákazníkovi písemně potvrdí přijetí podepsaného Návrhu Smlouvy o zážitku.

3.4. Zákazník společně s podepsaným návrhem Smlouvy o zážitku předloží Agentuře doklad o zaplacení zálohy nebo celé ceny Zážitku.

3.5. Smlouva o Zážitku nabývá platnosti potvrzením přijetí Návrhu Smlouvy o zážitku Zákazníkovi. Smlouva o Zážitku nabývá účinnosti doložením zaplacení ceny Zážitku dle bodu 3.4. těchto VOP.

3.6. Zákazník podpisem Smlouvy o zážitku stvrzuje, že se seznámil s dokumenty tvořící Smluvní rámec, souhlasí s nimi a prohlašuje, že s nimi seznámil případné další osoby, v jejichž prospěch Smlouvu o zážitku sjednává, a tyto osoby se Smluvním rámcem souhlasí.

3.7. Pokud zákazník uzavírá Smlouvu o zážitku také za/ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich zpracováním za účelem uzavření Smlouvy o zážitku a účasti na příslušném Zážitku. Pokud zákazník uzavírá Smlouvu o zážitku ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a že ten souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zážitku.

3.8. Agentura sdělí Zákazníkovi před uzavřením Smlouvy o zážitku údaje o požadavcích na dovednosti, schopnosti, fyzickou kondici, odborné či jazykové znalosti účastníků, informace o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, které jsou u konkrétního Zážitku požadovány. Uvedené údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku na internetových stránkách a v propagačních materiálech Agentury se vztahují na občany České republiky, ostatním zákazníkům sdělí Agentura tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud Agentura v rámci konkrétního Zážitku nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na zákazníky cestující s českým pasem. Účastník Zážitku cestující s jiným než českým pasem je povinen si sám zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí.

 

4. Potvrzení zážitku, pokyny k Zážitku

4.1. Agentura je po uzavření Smlouvy o zážitku povinna vydat doklad o Smlouvě (dále jen „Potvrzení“). Potvrzení je dokladem pro Zákazníka, na jehož základě je oprávněn účastnit se Zážitku. Potvrzení lze nahradit uzavřenou Smlouvou o zážitku spolu s potvrzením o zaplacení celé ceny Zážitku.

4.2. Pokud Agentura obdrží návrh Smlouvy o zážitku v den, kdy je požadovaný Zážitek již vyprodán, a Zákazník již zaplatil cenu Zážitku nebo její část, nabídne Agentura Zákazníkovi buď jiný termín shodného Zážitku, jiný Zážitek nebo místo náhradníka na původním Zážitku. Pokud Zákazník nabídku Agentury nepřijme, vrátí mu Agentura bez zbytečného odkladu vše, co od něj na úhradu ceny Zážitku obdržela.

4.3. Agentura se zavazuje zveřejnit podrobné pokyny k Zážitku nejpozději 2 dny před zahájením Zážitku. Pokyny k Zážitku jsou zpravidla umístěny na internetových stránkách Agentury.

4.4. V případě uzavření Smlouvy o zážitku ve lhůtě kratší než 10 dní před zahájením Zážitku Agentura může pokyny k Zážitku Zákazníkovi předat již při uzavření Smlouvy o zážitku.

4.5. Zákazník, který nejpozději 2 dny před zahájením Zážitku neobdržel pokyny k Zážitku, se zavazuje neprodleně kontaktovat Agenturu. Pokud tak neučiní, má se za to, že pokyny k Zážitku mu byly řádně poskytnuty.

4.6. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v pokynech k Zážitku, zejména pak požadavky na vybavení. Nedodržení pokynů k Zážitku ze strany Zákazníka, zejména v oblasti požadovaného vybavení k Zážitku, znamená nedodržení podmínek Smluvního rámce. Agentura je v takovém případě oprávněna Zákazníka okamžitě z konání Zážitku vyloučit, a to bez jakékoli náhrady škody/vady Zážitku/nároku na jakékoliv jiné náhradní plnění.

 

5. Cena Zážitku, platba Zážitku

5.1. Cena Zážitku je vždy specifikovaná ve Smlouvě o zážitku. Smlouva o zážitku obsahuje též výčet doplňkových služeb k Zážitku, včetně jejich ceny a informace o možnosti objednání. Ceny jsou vždy uváděny včetně DPH.

5.2. Smlouva o zážitku obsahuje vždy kompletní výčet všech služeb zahrnutých v ceně Zážitku.

5.3. Základní cena Zážitku zahrnuje služby uvedené na internetových stránkách Agentury či v propagačních materiálech Agentury.

5.4. Konečná cena Zážitku zahrnuje základní cenu Zážitku plus cenu objednaných doplňkových služeb Zážitku. Do konečné ceny Zážitku mohou být zahrnuty slevy, jejichž výše je uvedena v Potvrzení.

5.5. Cena Zážitku nezahrnuje nepovinné či variabilní náklady, např. vstupné, jízdné, stravu či občerstvení.

5.6. Ceny uváděné na internetových stránkách Agentury či v propagačních materiálech jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností Agentury. Jedná se tak o předpokládané ceny při optimálním kapacitním naplnění Zážitku. Tyto ceny proto nejsou konečné.

5.7. Ceny Zážitků jsou kalkulovány na základě směnných kurzů ČNB platných 1 rok před zahájením konání Zážitku.

5.8. Pokyny k platbě Zážitku jsou uvedeny v pokynech ke konkrétnímu Zážitku.

5.9. Zákazník je vždy povinen provést doplatek ceny Zážitku nejpozději do 10 dnů před zahájením konání Zážitku. Dnem zaplacení doplatku ceny Zážitku se rozumí den, kdy částka bude připsána na bankovní účet Agentury/doručena v sídle Agentury.

5.10. V případě neuhrazení ceny Zážitku či doplatku ceny Zážitku má Agentura právo odstoupit od Smlouvy o zážitku. O odstoupení od Smlouvy o zážitku z důvodu neuhrazení ceny Zážitku Agentura Zákazníka neprodleně informuje, a vrátí mu již přijatá plnění snížená o storno poplatek podle příslušného ustanovení těchto VOP.

5.11. V případě uzavření Smlouvy o zážitku ve lhůtě kratší než 10 dní před zahájením konání Zážitku nebo poskytnutím jiných služeb podle Smlouvy o zážitku je Zákazník povinen uhradit cenu Zážitku již při uzavření Smlouvy o zážitku.

5.12. Způsoby úhrady ceny Zážitku jsou následující:

– Bankovním převodem na účet Agentury

– Poštovní poukázkou na účet Agentury

– Hotově na provozovně Agentury

5.13. Zákazník bere na vědomí, že Agentura je oprávněna účtovat Zákazníkovi příplatky za neobsazená lůžka v ubytovacím zařízení/jednolůžkový pokoj v případě, kdy není naplněna optimální kapacita Zážitku. Na žádost Zákazníka se Agentura pokusí najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost příplatku nevznikla.

 

6. Změna ceny Zážitku

6.1. Agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zážitku, pokud před zahájením konání Zážitku dojde ke zvýšení ceny za dopravu, ceny pohonných hmot či jiných plateb spojených s dopravou (např. letištní poplatky, přístavní poplatky, dálniční poplatky), směnného kurzu CZK použitého pro stanovení ceny Zážitku o více než 10 %.

6.2. Zvýšení ceny Zážitku podle bodu 6.1. těchto VOP nezakládá právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy o zážitku.

6.3. Agentura je oprávněna zvýšit cenu Zážitku podle bodu 6.1. těchto VOP vždy pouze o rozdíl mezi předpokládanou cenou a reálnou cenou, nejvýše však o 6 % z původní ceny Zážitku.

6.4. Agentura je povinna o změně ceny Zážitku informovat Zákazníka písemnou formou, a to nejpozději 10 dnů před zahájením konání Zážitku.

6.5. Zákazník je povinen provést úhradu zvýšené ceny Zážitku nejpozději 5 dní před zahájením konání Zážitku, jinak mu nebude účast na Zážitku umožněna.

 

7. Ubytování, doprava

7.1. Agentura provede rezervaci ubytování či jízdenky/letenky nejdříve v okamžiku uzavření Smlouvy o zážitku minimálním počtem Zákazníků potřebného k uskutečnění Zážitku. V důsledku tohoto může být konečná cena Zážitku navýšena.

7.2. V případě požadavku Zákazníka na jiné nástupní/výstupní místo Zážitku, dřívější zahájení/ukončení Zážitku apod. se smluvní strany vždy předem dohodnou na výši konečné ceny Zážitku.

7.3. Agentura se zavazuje informovat Zákazníka o identitě pravděpodobného/již zesmluvněného ubytovacího zařízení a přepravce. Tyto informace poskytne na internetových stránkách Agentury.

7.4. Agentura si vyhrazuje právo přesunout avizovaný odlet/přílet na jiné blízké letiště, zároveň se zavazuje zajistit nezbytné transfery tímto přesunem vzniklé.

 

8. Změna smlouvy o zážitku

8.1. Je-li Agentura nucena z objektivních důvodů před zahájením Zážitku změnit podmínky Zážitku, Agentura navrhne změnu Smlouvy o Zážitku, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodech nutnosti změny dozví.

8.2. Agentura je oprávněna navrhnout změnu ceny Zážitku za podmínek bodu 8.1. těchto VOP.

8.3. Zákazník, který nesouhlasí se změnou ceny Zážitku podle bodu 8.2. těchto VOP je oprávněn ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení o změně ceny Zážitku od Smlouvy o zážitku odstoupit bez jakékoliv sankce.

8.4. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy o Zážitku v souladu s bodem 8.3. těchto VOP, má se za to, že s novou cenou Zážitku souhlasí.

8.5. Objektivními důvody dle bodu 8.1. se rozumí zejm. stav počasí, který se neslučuje s bezpečnou realizací Zážitku, přírodní katastrofy, změna bezpečnostní situace místa, kde má být Zážitek realizován, změna právních předpisů, která neumožňuje provedení Zážitku v souladu s původní Smlouvou o Zážitku, jakož i další blíže nespecifikované důvody svou vážností srovnatelné s výše uvedenými.

8.6. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy o Zážitku, nabídne mu Agentura dle svých možností adekvátní náhradní Zážitek v nejbližším možném termínu tak, aby kvalitativně odpovídal původní Smlouvě o Zážitku.

8.7. Bude-li na základě dohody mezi Agenturou a Zákazníkem uzavřena nová Smlouva o Zážitku, veškeré dřívější platby, na které dosud nebylo čerpáno, přechází na platby podle nové Smlouvy o Zážitku.

8.8. V případě změny Smlouvy o Zážitku na přání Zákazníka (např. přiobjednání doplňkových služeb, změna místa odjezdu, změna účastníka apod.) v době kratší než 10 dní před zahájením Zážitku, je Agentura oprávněna účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 300 Kč za každou požadovanou změnu.

 

9. Změna Zážitku

9.1. Agentura je oprávněna provádět operativní změny v programu Zážitku, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované části Zážitku dodržet. Tyto změny nezakládají právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy o Zážitku ani požadovat slevu s ceny Zážitku.

9.2. Změna termínu Zážitku může být uskutečněna pouze po vzájemné dohodě Agentury a Zákazníka, a to nejvýše o 4 dny v případě Zážitků realizovaných leteckou či auto dopravou, a nejvýše o 1 den v případě Zážitků realizovaných autobusovou dopravou.

9.3. Celková délka Zážitku může být změněna pouze dohodou mezi Agenturou a Zákazníkem, nejvýše však o 2 kalendářní dny.

9.4. Změny uvedené v části 9 těchto VOP se nepovažují za změny Smlouvy o Zážitku.

9.5. Pokud Zákazník z jakýchkoliv důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle Smlouvy o Zážitku nárok, tato skutečnost nezakládá nárok Zákazníka na slevu z ceny Zážitku.

9.6. Zajišťuje-li si Zákazník na základě svého přání některé služby vztahující se k Zážitku (typicky doprava či ubytování) sám, je povinen si zajistit souhlas Agentury. Agentura za takto zajištěné služby, a komplikace s tímto spojené, nenese žádnou odpovědnost.

 

10. Postoupení Smlouvy o zážitku

10.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na Zážitku, může jí Zákazník postoupit celou Smlouvu o Zážitku. Na toto postoupení se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

10.2. Změna v osobě účastníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li jí Zákazník oznámení o postoupení a prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s již uzavřenou Smlouvou o Zážitku, že splňuje veškeré podmínky účasti na Zážitku, a že se seznámil se zněním Smluvního rámce.

10.3. Oznámení o postoupení je učiněno včas, je-li Agentuře doručeno nejpozději 10 dní před zahájením Zážitku.

10.4. Zákazník a nový zákazník jsou k zaplacení ceny Zážitku a manipulačního poplatku za změnu zavázání společně a nerozdílně.

 

11. Zrušení Zážitku z kapacitních důvodů

11.1. Realizace Zážitku je podmíněna dosažením minimálního počtu Zákazníků, který je uveden v detailu Zážitku zveřejněného na internetových stránkách Agentury.

11.2. Agentura je povinna o zrušení Zážitku z důvodu nenaplnění kapacity Zážitku informovat Zákazníka písemně nebo elektronickou poštou nejpozději 3 dny před zahájením konání Zážitku.

11.3. Neprodleně po zrušení Zážitku Agentura vrátí Zákazníkovi celou zaplacenou cenu Zážitku tak, jak se smluvní strany dohodnou.

 

12. Odstoupení od Smlouvy o zážitku

12.1. Zákazník je oprávněn od Smlouvy o zážitku odstoupit kdykoliv.

12.2. Agentura je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že

– dojde ke zrušení Zážitku podle části 11 těchto VOP

– Zákazník porušil svou povinnost vyplývající ze Smlouvy o Zážitku a těchto VOP.

12.3. Účinky odstoupení od Smlouvy o Zážitku nastávají dnem doručení písemného oznámení nebo e-mailu o odstoupení druhé smluvní straně.

12.4. V případě odstoupení od smlouvy se hradí storno poplatek. Výše storno poplatku se vypočítává z ceny Zážitku nesnížené o slevy.

12.5. Výše storno poplatku pro 1 osobu činí:

– více než 90 dní před zahájením či nástupem (dále jen zahájení) – skutečně vzniklé náklady navýšené o manipulační poplatek 300 Kč

– 89 až 60 dní před zahájením – skutečně vzniklé náklady navýšené o 25 % z ceny Zážitku po odečtení skutečně vzniklých nákladů

– 59-30 dní před zahájením – skutečně vzniklé náklady navýšené o 50% z ceny Zážitku po odečtení skutečně vzniklých nákladů

– 29-10 dní před zahájením – skutečně vzniklé náklady navýšené o 70% z ceny Zážitku po odečtení skutečně vzniklých nákladů

– 9-3 dny před zahájením – skutečně vzniklé náklady navýšené o 85% z ceny Zážitku po odečtení skutečně vzniklých nákladů

– méně než 2 dny před zahájením – 100% ceny Zážitku

12.6. Pokud se Zákazník nedostaví včas na zahájení či k nástupu/odjezdu aniž předem odstoupil od Smlouvy o Zážitku, nebo realizaci Zážitku nečerpá, má Agentura právo na odstupné ve výši 100% ceny Zážitku.

12.7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Agentury a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním poskytovatelům služeb, se kterými již Agentura uzavřela smlouvu.

12.8. Pokud Zákazník na základě Smlouvy o zážitku provedl úhradu ceny nebo její část a následně Agentuře vzniklo právo na odstupné, budou tyto pohledávky automaticky započteny. Případné přeplatky Agentura neprodleně vrátí Zákazníkovi. Případné nedoplatky Zákazník neprodleně zaplatí Agentuře.

 

13. Vady Zážitku, reklamace

13.1. Má-li Zážitek vady, zejména je-li rozsah nebo kvalita Zážitku nižší než bylo dohodnuto, sdělí Zákazník tuto skutečnost Agentuře na místě samém v průběhu konání Zážitku tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu.

13.2. Vady Zážitku Zákazník oznámí Průvodci, případně jinému pracovníkovi Agentury, který je na Zážitku přítomen.

13.3. Není-li náprava vady Zážitku v okamžiku jeho průběhu možná, Agentura a Zákazník se zavazují sepsat záznam o zjištěné vadě Zážitku, který bude obsahovat alespoň: osobní údaje Zákazníka, popis vady Zážitku, požadavek na její vyřízení a podpisy obou stran záznam sepisujících.

13.4. Agentura neodpovídá za úroveň služeb, který nejsou součástí Zážitku podle Smlouvy o zážitku a/nebo těchto VOP. Nelze-li pokračování Zážitku zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší úrovně, vrátí Agentura Zákazníkovi rozdíl v ceně.

13.5. Žádá-li Zákazník o slevu z ceny Zážitku, musí tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní po skončení Zážitku. Agentura tuto žádost posoudí a odůvodněně rozhodne.

13.6. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou pro uspokojivé řešení reklamace.

13.7. Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dní od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena na místě konání Zážitku.

 

14. Povinnosti a odpovědnost Zákazníka

14.1. Zákazník je povinen:

– mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území

– dodržovat právní předpisy ČR a navštívených států tak, aby se nedopustil žádného protiprávního jednání

– uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu Zážitku, není-li zahrnuto v ceně Zážitku (platí pouze pro Zážitky mimo území ČR)

– dodržet místo nástupu, které Agentuře sdělil

– dbát pokynů průvodce na Zážitku, dodržovat stanovený program, popř. informovat průvodce o plánované odchylce od programu, toto s ním prokonzultovat a vyčkat na jeho schválení

– předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se Zážitku účastní osoba mladší 18 let bez doprovodu zák. zástupce

– zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu Zážitku, účastní-li se Zážitku osoba mladší 15 let

– poskytnout zástupci Agentury cestovní pas v určeném termínu v případě, že Agentura zjišťuje víza

– u cyklistických Zážitku respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých Agenturou

– sdělit Agentuře veškerá zdravotní omezení účastníka Zážitku

– chovat se během Zážitku v souladu s dobrými mravy, kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nedocházelo k poškozování cizího majetku a životního prostředí

14.2. Zákazník je povinen zajistit, aby povinnost uvedené v bodu 14.1.těchto VOP splnily všechny osoby, které na Zážitek přihlásil.

14.3. Zákazník bere na vědomí, že většina sportovních aktivit v rámci Zážitku (např. cyklistika, rafting, via ferrata atd.) může být i při vynaložené veškeré odborné péče riziková. Podstupuje je tedy výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

14.4. Je-li Zákazník pod vlivem návykové látky, jeho vybavení nebo fyzický či psychický stav neodpovídají náročnosti Zážitku, Průvodce je oprávněn účastníka z dalšího konání Zážitku či jeho části vyloučit bez nároku na náhradu. Totéž platí v případě porušování ubytovacího řádu Zákazníkem.

14.5. Zákazník odpovídá za svou sportovní a zdravotní přípravu na Zážitek, zejm. oděv, obuv, technické vybavení či očkování.

14.6. Zákazník prohlašuje, že:

– si není vědom okolností, které by mu bránily v řádné a bezpečné účasti na Zážitku;

– bude dbát pokynů Průvodce;

– bude používat veškeré nezbytné sportovní a bezpečnostní vybavení;

– se zdrží požívání návykových látek bezprostředně před a při konání Zážitku.

Tyto skutečnosti prohlašuje též ve vztahu ke všem osobám jím přihlášeným.

 

15. Odpovědnost za škodu a újmu

15.1. Zákazník je povinen si počínat tak, aby předcházel vzniku škody či újmy své, ostatních účastníků Zážitku, Průvodce či Agentury. V případě vzniku takové škody/újmy je povinen počínat si tak, aby minimalizoval jejich rozsah.

15.2. Agentura odpovídá za škodu či újmu, která byla způsobena jí, Průvodcem nebo jiným zaměstnancem Agentury tak, že došlo k porušení právních či bezpečnostních předpisů.

15.3. Agentura neodpovídá za škodu či újmu, která byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, nemá souvislost s realizací Zážitku, vis maior, či jinou škodu/újmu vzniklou jinak než dle bodu 15.2. těchto VOP.

15.4. Agentura není povinna hradit škodu či újmu upravenou pravidly stanovenými Montrealskou úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavskou úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, Athénskou úmluvou o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, Bernskou úmluvou o mezinárodní železniční přepravě, Úmluvou EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel, jakož i veškerými českými právními předpisy k tomuto se vztahujícím, zejm. Občanským zákoníkem.

15.5. Vznikla-li Agentuře škoda porušením povinnosti Zákazníkem, je Zákazník povinen tuto škodu nahradit v plném rozsahu.

 

16. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

16.1. Podpisem Smlouvy o zážitku Zákazník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronický kontakt, telefonní kontakt, číslo cestovního pasu, číslo dopravního spoje/letu.

16.2. Souhlas podle bodu 16.1. těchto VOP je udělen v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a udělen pouze za účelem poskytování služeb podle Smlouvy o zážitku a vytvoření zákaznické databáze Agentury.

16.3. Agentura není oprávněna výše uvedené osobní údaje zpřístupnit žádné osobě s výjimkou svých zaměstnanců a obchodních partnerů Agentury za účelem realizace Zážitku, případně orgánům veřejné moci na základě jejich žádosti.

16.4. Podpisem Smlouvy o zážitku Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním informačních e-mailu a/nebo SMS zpráv s termíny budoucích Zážitků, které mohou mít povahu obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.Tento souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat.

16.5. Podpisem Smlouvy o zážitku Zákazník vyslovuje souhlas k pořízení a užití fotografií a videozáznamů jeho osoby v průběhu Zážitku, jejich použití pro prezentační a propagační účely Agentury a jejich obchodních partnerů a to v hmotné nebo elektronické podobě.

16.6. Výše uvedená ustanovení čl. 16 VOP platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch Zákazník Smlouvu o zážitku uzavřel.

 

17. Alternativní řešení sporů

17.1. Veškeré spory mezi Zákazníkem a Agenturou budou řešeny dohodou obou smluvních stran.

17.2. Nedojde-li k dohodě podle bodu 17.1. VOP bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporů, kdy rozhodcem bude Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení sporů na www.coi.cz.

 

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Agentura je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na internetových stránkách Agentury. Změněné VOP platí pro Smlouvy o zážitku uzavřené po jejich zveřejnění a vstupu v účinnost.

18.2. Případná neplatnost jednotlivého ustanovení těchto VOP nezakládá neplatnost zbývající části VOP či Smlouvy o zážitku jako celku.

18.3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2017.