VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele portálu AKTIVNIZAJEZDY.CZ

Slovník pojmů:
ZÁŽITEK      – událost jakéhokoli charakteru (zážitek, zájezd, sportovní či
                        kulturní akce, závod, výprava, výlet, expedice, společenská událost,
                           seznamovací akce a jiné)
AGENTURA  – pořadatel akcí a zážitků –zážitková, sportovní a cestovní agentura
KOORDINÁTOR – pracovník Agentury, u kterého si zákazník rezervuje termín Zážitku,
                           případně rezervovaný termín ruší, nenaplní-li se minimální kapacita,
                           Zážitek se v daný termín konat nebude
PRŮVODCE  – smluvní zástupce Agentury, jež působí na Zážitku jako
                           průvodce, instruktor či koordinátor. Účastník se v průběhu Zážitku řídí
                           pokynů Průvodců
PORTÁL       –  webový portál   , na kterém se prezentují Zážitky 
ZÁJEMCE     – jednotlivec, dvojice kamarádů, skupina, pár, rodina, jež mají zájem o účast
                          na Zážitku
ZÁKAZNÍK   – jednotlivec či zástupce nezletilého, jež rezervoval za sebe či dítě
                        účast na Zážitku
SPOLUPRACUJÍCÍ CK – cestovní kanceláře, které spolupracují s Agenturou

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o  Zážitku (dále jen „SoZ“), případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi Zákazníkem a zážitkovou cestovní agenturou, kterou provozuje společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, DIČ: CZ04967895, zapsána u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766,
Doručovací adresa: SPORTKURZ s.r.o., Komenského 1361, 511 01 Turnov; ID datové schránky: 334sxrg ; e-mail: ca@aktivnizajezdy.cz ; tel.: +420 777 640 202, pracovní doba: pondělí a středa 8:00 až 8:30 (dále jen „Agentura“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Není-li v detailu Zážitku na Portále uvedeno jinak, má se za to, že pořadatel Zážitku je Agentura sama. Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří SoZ, tyto VOP a popis Zážitku na webu Agentury (dále jen „Smluvní rámec“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž popis Zážitku na Portále má přednost před VOP i SoZ. 
1.2. Agentura se na základě SoZ zavazuje Zákazníkovi obstarat Zážitek uvedený na Portále, případně propagovaný a zveřejněný na sociálních sítích, stránkách obchodních partnerů či Spolupracujících CK, případně sjednaný individuálně, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem. Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou cenu Zážitku, všech objednaných příplatků, případně další plnění, a to řádně a včas a to v souladu s popisem Zážitku na Portále, SoZ a těmito VOP a  a dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.
1.3. Je-li pořadatel Zážitku či zájezdu Spolupracující CK, bude v detailu Zážitku uvedeno jméno cestovní kanceláře a IČO. V takovém případě bude Zájemci zaslána smlouva o zájezdu. Smlouvu o zájezdu Zájemce uzavírá s pořadatelem zájezdu, což je Spolupracující CK.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, VÍZA A ZDRAVOTNÍ PŘEDPOKLADY
2.1.  SoZ může být uzavřena ústně, písemně (např. elektronická pošta), nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále. Provede-li Zákazník objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem odeslání dat objednávkového formuláře Agentuře. Objedná-li zákazník Zážitek e-mailem, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem doručení zprávy Agentuře.
2.2. Návrh SoZ podepsaný Zákazníkem může být Spolupracující CK či jejímu zástupci doručen osobně, poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí obdobně o doručení akceptace SoZ Zákazníkovi. Smlouva mezi Zákazníkem a Spolupracující CK vzniká, jakmile Spolupracující CK Zákazníkovi potvrdí přijetí jeho návrhu.
2.3. Zákazník společně s  návrhem SoZ nebo bezprostředně po jejím uzavření doloží Spolupracující CK zaplacení zálohy nebo celé ceny Zážitku (dle instrukce pořadatele). Zaplacení zálohy nebo ceny Zážitku je podmínkou účinnosti SoZ.
2.4. Zákazník podpisem SoZ potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  dokumenty tvořícími Smluvní rámec a  souhlasí s nimi, a  prohlašuje, že s  nimi podrobně seznámil i  případné další osoby, v jejichž prospěch se SoZ sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.
Pokud Zákazník uzavírá SoZ i  za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich zpracováním za účelem uzavření SoZ a účasti na příslušném Zážitku. Pokud Zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a  dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zážitku.
2.5. Pokud Zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá Agentuře jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny Zážitku a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo občanského průkazu či pasu atd.).
2.6. Pokud Agentura obdrží návrh SoZ v den, kdy je požadovaný Zážitek již vyprodán, a pokud Zákazník již zaplatil cenu Zážitku nebo její část, nabídne Agentura Zákazníkovi buď jiný termín shodného Zážitku, jiný Zážitek nebo místo náhradníka na původním Zážitku. Pokud Zákazník nabídku Agentury nepřijme, vrátí mu Agentura bez zbytečného odkladu vše, co od něj na úhradu ceny Zážitku obdržela.
2.7. Agentura sdělí Zákazníkovi před uzavřením SoZ údaje o  požadavcích na dovednosti, schopnosti, fyzickou kondici, odborné či jazykové znalosti účastníků, informace o pasových a  vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, které jsou u konkrétního Zážitku požadovány. Uvedené údaje o zajišťování víz a  bezvízovém styku na webu a v  materiálech Agentury se vztahují na občany České republiky, ostatním Zákazníkům sdělí Agentura tyto informace individuálně na jejich žádost. Pokud Agentura v rámci konkrétního Zážitku nebo jiné služby nabízí zajištění víz či jiných dokladů nezbytných k  navštívení cílových zemí, vztahuje se tento závazek pouze na zákazníky cestující s českým pasem. Účastník Zážitku cestující s jiným než českým pasem je povinen si sám zajistit nezbytné pasové a vízové předpoklady pro navštívení cílových zemí.

3. POTVRZENÍ O ÚČASTI A PODROBNÉ POKYNY
 3.1. Agentura může Zákazníkovi při uzavření SoZ či bezprostředně poté vydat potvrzení o účasti na Zážitku (dále jen „Poukaz“) obsahující důležité údaje o Zážitku. Pokud není Poukaz vydán, nahrazuje jej potvrzení od Agentury (písemné, e-mailová korespondence, SMS zpráva), nebo uzavřená SoZ a doklad o zaplacení celkové ceny Zážitku, nebo poukaz, který mohou vystavovat Smluvní partneři Agentury.
3.2. Poukaz Zákazník obdrží po zaplacení plné ceny Zážitku vč. Všech doplňkových služeb či příplatků, které si objednal.
 3.3. Informace o  Zážitku jsou buď zveřejněny v detailu Zážitku na webu Agentury, nebo mohou být upřesněny v pokynech k Zážitku (dále jen „Pokyny“), které Agentura poskytne Zákazníkovi nejpozději 2 dny před zahájením Zážitku. V případě uzavření SoZ v době kratší než 10 dní před zahájením Zážitku může Agentura předat Pokyny zákazníkovi již při uzavření SoZ.
3.4. Pokud Zákazník neobdrží Pokyny 2 dny před zahájením Zážitku, zavazuje se neprodleně kontaktovat Agenturu. V opačném případě se má za to, že Zákazník Pokyny k Zážitku obdržel.
3.5. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v  Pokynech, především požadavky na vybavení. Agentura má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s  ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v  Pokynech k Zážitku. V případě, že dojde k vyloučení Zákazníka z programu v  důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech nebo SoZ (resp. celého Smluvního rámce) Zákazníkem, nemá Zákazník nárok na odstoupení od SoZ, náhradu jakékoli škody, odstranění vady Zážitku ani jiné plnění a to z tohoto důvodu.

4. CENA ZÁŽITKU A PLATBY
4.1. Základní cena Zážitku a výčet všech objednaných doplňkových služeb či příplatků bude Zákazníkovi sdělena buď formou e-mailové či SMS zprávy, nebo telefonního hovoru nebo bude uvedena v SoZ. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
4.2. Základní cena Zážitku zahrnuje služby, které jsou u Zážitku uvedeny na Portále či v propagačních materiálech Agentury. Do konečné ceny Zážitku mohou být zahrnuty i další doplňkové služby a  slevy, které budou Zákazníkovi sděleny nebo jsou uvedeny na Portále či SoZ.
4.3. Cena nezahrnuje nepovinné či variabilní náklady, např. kapesné, vstupné, jízdné, stravu či občerstvení.
4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře cenu Zážitku dle pokynů u konkrétního Zážitku. Umožňuje-li Agentura úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny, jež jsou předepsány u konkrétního Zážitku, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Agentury.
 4.5. V případě neuhrazení doplatku ceny má Agentura právo odstoupit od SoZ. Vyřazený Zákazník bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné  bude Zákazníkovi vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoZ.
4.6. V  případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 10 dnů před zahájením Zážitku nebo poskytnutím služeb je Zákazník povinen uhradit cenu Zážitku již při uzavření SoZ.
4.7. Cenu Zážitku může Zákazník uhradit bankovním převodem či složenkou nebo v hotovosti Agentuře. 4.8. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Agentury, resp. v den, kdy Agentura finanční plnění obdrží.
4.9. Zákazník bere na vědomí, že Agentura automaticky nedoplňuje objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity a že se za neobsazená lůžka platí příplatek. Na žádost Zákazníka se Agentura může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v ubytovacím zařízení odpadla. V případě, že tento spolucestující později zruší účast na Zážitku a Agentuře se nepodaří najít dalšího vhodného spolucestujícího, povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj se obnovuje.

 1. REZERVACE TERMÍNU
  5.1. Zákazník si buď zakoupí Zážitek, který má pevně daný termín konání, nebo si zakoupí Zážitek bez pevně stanoveného termínu s tím, že po uhrazení ceny Zážitku bude dodatečně domluven oboustranně vhodný termín konání. Termín pro privátní Zážitky (soukromé nebo párové zážitky) domlouvá Zákazník vždy s koordinátorem Agentury tak, aby termín byl v souladu s časovými možnostmi Průvodce a platností Poukazu.
  5.2. Vytvořil-li Zákazník skupinu, která splňuje minimální počet účastníků pro stanovení extra (individuálního) termínu konkrétního Zážitku, může si Zákazník s koordinátorem Agentury domluvit extra termín. Termín musí být v souladu s časovými možnostmi Průvodce a platností Poukazu.
 2. UBYTOVÁNÍ, JÍZDNÉ, LETENKY
  6.1. Pokud je v detailu Zážitku v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena ubytování/jízdného/letenek, má Agentura právo požadovat od Zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena ubytování/jízdenek/letenek včetně poplatků je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozí zkušenosti Agentury.
  6.2. Agentura rezervuje či kupuje ubytování/jízdenky/letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu Zákazníků potřebného k uskutečnění Zážitku. Před rezervací či nákupem ubytování/jízdenek/letenek má Agentura právo požádat o navýšení základní zálohy dle článku 4.4 o reálnou cenu včetně poplatků. Opožděné navýšení zálohy může zapříčinit zdražení ubytování/jízdenek/letenek a v tomto případě má Agentura právo požadovat úhradu rozdílu ceny od Zákazníka.
  6.3. V případě požadavku Zákazníka na jiné nástupní či návratové místo Zážitku či jiný termín vyzvednutí/výstupu/zahájení/ukončení Zážitku se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné změně ceny Zážitku.
  6.4. Agentura se zavazuje informovat Zákazníka o identitě skutečného či pravděpodobného ubytovacího zařízení/přepravce. Jakmile bude tato informace známa, bude buď publikována na webu Agentury či zaslána Zákazníkovi.
  6.5. Agentura má právo dle potřeby ve výjimečných případech přesunout avizovaný odlet a přílet z letiště původního na letiště blízké a případné transfery zajistit pozemní dopravou.
  6.6. Odstupné a  náhradu nákladů vynaložených na letenky a transfery upravuje článek 11.

  7. ZVÝŠENÍ CENY ZÁŽITKU
  7.1. Agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zážitku, pokud před zahájením Zážitku dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní/přístavní poplatky, směnného kurzu CZK použitého pro stanovení ceny Zážitku v průměru o více než 10 %. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem pro odstoupení od SoZ.
  7.2. Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb s dopravou spojených, zvýší se cena Zážitku o  rozdíl mezi původně kalkulovanými a  skutečně vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz CZK použitý při kalkulaci ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %, cena Zážitku se navýší o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a  cenou podle aktuálního kurzu, minimálně však o 6 %. Ceny uváděné Agenturou u jednotlivých Zážitků jsou kalkulovány na základě směnných kurzů ČNB platných rok před plánovaným dnem zahájení Zážitku.
  7.3. Agentura musí písemné oznámení o zvýšení ceny Zážitku odeslat Zákazníkovi nejpozději 10 dní před zahájením Zážitku. Zákazník je povinen navýšení ceny Zážitku uhradit do 2 dnů od doručení oznámení. Ustanovení článku 6.1., které se týká předpokládané ceny jízdenek/letenek/poplatků za ubytování není tímto ustanovením dotčeno, pokud bude skutečná cena jízdenek/letenek/ubytování vyšší než předpokládaná cena, je Agentura oprávněna zvýšit cenu Zážitku vždy.

  8. ZMĚNA SMLOUVY
  8.1. Je-li Agentura nucena z  objektivních důvodů (např. živelná pohroma, ozbrojený konflikt, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v  cílovém či přestupním místě Zážitku nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost) před zahájením Zážitku změnit podmínky Zážitku, navrhne Agentura zákazníkovi změnu SoZ. Má-li být v důsledku změny SoZ změněna i cena Zážitku, uvede Agentura v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou SoZ souhlasí. Nesouhlasí-li zákazník se změnou SoZ, má právo od SoZ odstoupit ve lhůtě 4 dnů od dne doručení oznámení o její změně. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v této lhůtě, platí, že se změnou SoZ souhlasí.
  8.2. Agentura je oprávněna provádět operativní změny v programu Zážitku, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Pro odstoupení od SoZ bez úhrady odstupného nejsou důvodem nepodstatné změny programu. Pro vyloučení pochybností, změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu Zážitku. Agentura a zákazník se dohodli, že termíny Zážitků mohou být posunuty, a to v případě vodáckých či leteckých Zážitků až o 4 dny a v případě Zážitků, kde je doprava autobusová, až o 1 den, a že celková délka Zážitku provedená v  souvislosti se změnou termínu může být změněna až o 2 dny; tyto změny se nepovažují za změnu SoZ.
  8.3. Nesouhlasí-li zákazník se změnou SoZ, nabídne mu Agentura dle svých možností adekvátní náhradní Zážitek v co nejbližším termínu a  kvalitě, případně náhradní termín původně vybraného Zážitku. Pokud se Agentura se zákazníkem dohodne na uzavření nové SoZ, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové SoZ.
  8.4. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny Zážitku nebo těchto služeb.
  8.5. V případě změny SoZ na základě přání zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 10 dní před zahájením Zážitku je Agentura oprávněna účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 300 CZK za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu Zážitku (jiný termín, jiný typ Zážitku) se považuje za odstoupení od SoZ podle článku 10., nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
  8.6. V případě, že si zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k Zážitku sám (zejména dopravu na místo konání Zážitku, jízdenku či letenku), činí tak i po souhlasu Agentury na vlastní odpovědnost. Agentura nehradí žádné více náklady vzniklé zrušením Zážitku, změnou termínu Zážitku nebo úpravou programu, pokud k tomu dojde v  souladu s  článkem 7.2. a s článkem 9. 8.

  9. POSTOUPENÍ SMLOUVY

  9.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na Zážitku, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na Zážitku. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 10 dnů před zahájením Zážitku.
  9.2. Zákazník a  nový zákazník jsou zavázáni společně a  nerozdílně k  zaplacení ceny Zážitku a  manipulačního poplatku za změnu účastníka Zážitku, případně úhrady dalších nákladů, které Agentuře v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (zejména poplatku za změnu víza, vstupného, jízdenky, letenky atp.).

 3. ZÁKAZNICKÁ SEKCE A KREDIT
  10.1. Zákaznická sekce je zabezpečená sekce Portálu, odkud si Zájemci rezervují účast na budoucích Zážitcích. Nejprve je nutné, aby Zájemce vyplnil registrační formulář, zvolil si přístupové údaje a založil účet. Po přihlášení do zákaznické sekce získáte přehled o stavu objednávek a všech historicky rezervovaných Zážitcích. Sekce umožňuje Zákazníkům aktualizovat poskytnuté údaje. Zde lze zrušit zasílání informačních zpráv či smazat účet. 
  10.2. Každý Zájemce má právo si předplatit služby. Pro předplacení služeb slouží kredit (dále jen „Kredit“).
  Kredit se předplácí tak, že Zájemce poukáže na účet Agentury libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem svého účtu či objednávky. Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Příklad: Zašle-li zákazník částku 1 000 Kč, bude mu navýšen kredit o 1000 bodů. Aktuální výše Kreditu je zobrazena v zákaznické sekci. Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno). Kredit rovněž slouží ke kompenzaci za takové Zážitky, které byly zrušeny ze strany Agentury.
  10.3. Za Kredit si Zájemci rezervují účast na budoucích Zážitcích. Kredit nelze Zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost Zákazníka (formou e-mailu) převeden na účet jiného zákazníka.  Má-li Zájemce dostatek Kreditu, smí Zážitek uhradit Kreditem. Výše Kreditu musí být rovna nebo vyšší jak cena Zážitku.
  10.4. Co dělat, je-li vstupné vyšší, než výše Kreditu: a) Zájemce zašle na účet Agentury rozdíl mezi cenou Zážitku a aktuálním stavem Kreditu. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky; b) Zájemce vyčká, jakmile Agentura obdrží platbu, stav Kreditu bude navýšen. Aktuální stav Kreditu se zobrazuje v zákaznické sekci; c) Zákazník vyhledá Zážitek, kterého se chce účastnit, z detailu Zážitku na Portále si rezervujte účast, jako způsob úhrady zvolí Kredit. Bude-li kredit rovný či vyšší jak cena Zážitku, dojde k úhradě z Kreditu, systém automaticky poníží výši Kreditu.
  10.5. Za kredit si může Zákazník zakoupit účast na kterémkoliv jiném budoucím Zážitku.

  11. ZRUŠENÍ ZÁŽITKU, ODSTOUPENÍ
  11.1. Zákazník má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Agenturou, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy. Objednal-li Zákazník Zážitek na předem stanovený termín konání, nelze využít právo na odstoupení ve lhůtě 14 dnů.
  11.2.  Oznámení o odstoupení může Zákazník zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak do datové schránky či na doručovací adresu Agentury, uvedenou v záhlaví.
  Zákazník smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:
           Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy
           Adresát: SPORTKURZ s.r.o.; Komenského 1361, 511 01 Turnov
          Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od smlouvy www.aktivnizajezdy.cz
          E-mailová adresa:      ; Mobilní tel.:      ; Číslo objednávky:         ; Kód poukazu      ;  Datum objednání:    ;
  11.3.  Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Agentuře.
  11.4. Realizace Zážitku Agentury je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků, jež je uvedeno v detailu Zážitku na Portále.
  11.5. Agentura je povinna informovat Zákazníka formou SMS či elektronické zprávy o zrušení Zážitku z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 3 hodiny před zahájením Zážitku. V tomto případě se bude Zákazníkovi navrácena plná cena Zážitku formou navýšení Kreditu na jeho osobní účet při Portále.
  11.6. Agentura má právo na zrušení Zážitku, jestliže ji v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, přičemž o zrušení Zážitku uvědomí Zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením Zážitku. V tomto případě se vrací Zákazníkům zaplacená úhrada ponížená o prokazatelně realizované výdaje v hodinové sazbě 450 Kč za organizační a administrativní agendu.
  11.7. Bude-li termín zrušen ze strany Agentury, smí si Zákazník v rámci platnosti Poukazu vybrat termín náhradní.
  11.8. Zákazník může před zahájením Zážitku od SoZ odstoupit kdykoli. Agentura může odstoupit od smlouvy v případě, kdy Zákazník porušil svou povinnost, došlo-li k nárůstu cen souvisejících se Zážitkem, z důvodu vládních nebo pandemických opatření, došlo-li ke změně pravidel pro přepravu/volný pohyb osob či poskytování služeb v daných zemích.
  11.9. V popisu Zážitku na Portále jsou uvedeny konkrétní rezervační a stornovací podmínky pro daný Zážitek. Zruší-li Zákazník svou účast na již rezervovaném termínu ve lhůtě, jež je uvedená v popisu Zážitku, může si zvolit termín náhradní. Termín lze vybírat pouze z vyhlášených termínů a v rámci platnosti Poukazu. Zruší-li Zákazník účast později, než je uvedeno v popisu Zážitku, nemá nárok na náhradní termín. Zmešká-li Zákazník úvodní zaškolení z důvodu pozdního příchodu, má Průvodce/Agentura právo Zákazníka vyloučit z dalšího programu z důvodu bezpečnosti Zákazníka a ostatních účastníků. Sportovní či pohybové aktivity se nebude účastnit takový Zákazník, který svým podpisem nestvrdil, že byl proškolen a seznámen s případnými riziky aktivity a použitím vybavení/výstroje. Vysoká teplota, chladno, vlhko, mrholení, déšť, zhoršená viditelnost či mlha nejsou důvody pro zrušení účasti, za těchto podmínek se Zážitky konají. Rušení rezervovaného termínu je možné na: rezervace@aktivnizajezdy.cz nebo +420 777 640 202
  11.10. Zrušila-li Agentura Zážitek z jiných důvodů než jsou uvedené v bodě 11.8., nabídne Zákazníkovi náhradní Zážitek odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech Agentury takový Zážitek nabídnout.
  11.11. Odstoupí-li od SoZ Zákazník, zaplatí Agentuře odstupné dle těchto podmínek. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením písemného oznámení nebo e-mailu o odstoupení druhé smluvní straně.

 4. ODSTUPNÉ
  12.1. Pokud se Zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od SoZ Zážitek nečerpá, má Agentura právo na odstupné ve výši plné ceny Zážitku.
  12.2. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Agentury a  smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním přepravcům/dodavatelům služeb.
  12.3. Pokud Zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a  Agentuře vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; Agentura případně Zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo Zákazník neprodleně doplatí Agentuře rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
  12.4. Pokud součástí Zážitku není přeprava, a  tudíž cena za dopravu není zahrnuta do ceny Zážitku, a  Agentura přesto pro zákazníka v  souladu se SoZ zajišťuje nákup a zajištění přepravy, zavazuje se zákazník nahradit Agentuře veškeré náklady, které jí v souvislosti se zajišťováním přepravy vznikly.

  13. VADY ZÁŽITKU A REKLAMACE
  13.1 V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí zákazník tuto skutečnost Agentuře, a  to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje zejména hlavního průvodce, je-li na Zážitku přítomen, případně příslušného pracovníka Agentury. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce Agentury odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s průvodcem nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě Zážitku obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady Zážitku a případný požadavek na její vyřízení.
  13.2. Agentura ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si Zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené. Nelze-li pokračování Zážitku zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí Agentura zákazníkovi rozdíl v ceně.
  13.3. Žádá-li zákazník slevu, musí tak učinit u Agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dní od skončení Zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z  ceny Zážitku, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník Zážitek nebo jeho část nevyužije.
  13.4. Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. V případech, kdy Zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce Agentury, je povinen dbát též na včasné uplatnění svých nároků vůči dodavateli služeb (např. hotelu).
  13.5. Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena na Zážitku (na místě).

  14. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH DALŠÍ POVINNOSTI
  14.1. Zákazník je mimo jiné povinen:

 •  mít platný cestovní doklad splňující požadavky k  návštěvě cílových států a území; sdělit
        Agentuře s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na Zážitek,
        a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v  důsledku toho vzniklé;
  •   dodržovat právní předpisy navštívených států;
  •   uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu Zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zážitku;
  •   dodržet místo nástupu, které Agentuře sdělil;
  •   dbát pokynů průvodců/instruktorů/guidů na samotném Zážitku, dodržovat stanovený program a  v
       případě individuálního programu informovat průvodce o  své plánované trase (průvodce mu má právo
       v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
  •   předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se Zážitku účastní osoba mladší 18 let bez jeho
       doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
  •   v případě, že Agentura zajišťuje víza, poskytnout zástupci Agentuře cestovní pas v termínu určeném
       Agenturou;
  •   u cyklistických Zážitků respektovat návod k  zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých
       Agentury;
  •   sdělit Agentuře veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním
       Zážitku, zejména případná zdravotní omezení, přičemž Agentura je v případě zjištění těchto omezení
       oprávněna SoZ se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od SoZ bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
  •   chovat se během Zážitku v souladu s dobrými mravy, kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat
       tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

14.2. Zákazník je povinen zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na Zážitek přihlásil.
14.3. Zákazník, resp. každý účastník Zážitku, se zúčastňuje Zážitku, případně sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i  při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i  v případě, že jsou na Zážitku přítomni specializovaní sportovní instruktoři. U Zážitků s horskou turistikou působí kvalifikovaní průvodci (horský vůdce či průvodce) pouze jako organizační vedoucí skupiny.
14.4. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu Zážitku, je Průvodce oprávněn vyloučit účastníka ze Zážitku či sportovního programu či mu zakázat konkrétní část či trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti své vlastní či jiných účastníků Zážitku. V krajním případě může Průvodce zákazníka vyloučit ze Zážitku, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. V těchto případech se neúčast na Zážitku nebo jeho části nepovažuje za porušení SoZ ze strany Agentury.
14.5. Zákazník, resp. každý účastník Zážitku, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na Zážitek, zejména ošacení, obuv, technické vybavení, očkování, a její nedodržení není důvodem k odstoupení od SoZ. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech Agentury, jsou pouze informační, zákazník je povinen ověřit si jejich správnost a aktuálnost.
14.6. Zákazník prohlašuje (i ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že:

• si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zážitku;
•   bude respektovat pokyny průvodce, jejich zástupců a instruktorů Zážitku;
•   že umí plavat, v případě, že se jedná o Zážitek na vodě jako např. rafting, vodní turistika, jachting;
•   bude řádně používat veškeré zapůjčené/poskytnuté sportovní/bezpečnostní vybavení;
•   se před a během sportovního programu v průběhu Zážitku zdrží požívání alkoholu a omamných látek.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
15.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, Agentury a jejích obchodních partnerů.
15.2. Agentura odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Agentury. Agentura neodpovídá ani za škody vzniklé v  souvislosti s  vízovými a  jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států, ani za škody vzniklé v  důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.
15.3. Povinnost Agentury hradit škodu a újmu je omezena v souladu s pravidly, která pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel stanoví Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva o  sjednocení některých pravidel o  mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o  přepravě cestujících a  jejich zavazadel po moři, Bernská úmluva o  mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a  Úmluva EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a  zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.
15.4. Vznikla-li Agentuře škoda porušením povinnosti Zákazníkem, např. náklady vzniklými v  souvislosti s  pomocí nemocnému nebo zraněnému Zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je Zákazník povinen tuto škodu nahradit.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

16.1. Zpracovatel osobních údajů používá profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme např. vyhodnocení zájmů, osobních preferencí, místa pobytu, zdravotního stavu či ekonomické situace pro účely nabídky vhodné služby.

 

 1. SOUHLASY

17.1. Zákazník podpisem SoZ uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během Zážitku a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů Agentury a  to jak v  hmotné podobě, tak na webových stránkách. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné.
17.2. Výše uvedená ustanovení článku 15. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Zákazník SoZ uzavřel. Podpisem SoZ Zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 15. těchto podmínek i  za osoby (kteří se Zážitku zúčastní), přičemž svým podpisem SoZ dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
17.3. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na < ou@aktivnizajezdy.cz >.

18. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
18.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se SoZ má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
19.2. Agentura je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na Portále. Takto změněné VOP platí pro SoZ uzavřené po jejich zveřejnění.
19.3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či SoZ jako celku.

19.4. Tyto VOP se přiměřeně použijí i  pro účely poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 9. února 2022.